นาวาเอก มโนธร  แสงสุวรรณ

หัวหน้า และผู้จัดการค่ายมวย ว.สาครฤทธิ์
ที่ปรึกษาโครงการลานกีฬามวยไทยต้านภัยยาเสพติด สาขาลานมวยครูเสือกรุงธนบุรี
นางสุชานี  แสงสุวรรณ  ( เกษะโกมล )
  ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดนนทบุรี
  ประธานสภาวัฒนธรรม แขวงบ้านช่างหล่อ
  ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมไทย หลวงวิเศษสาครฤทธิ์
  กรรมการบริหารมูลนิธิครอบครัวพอเพียง
  นายกสโมสร ZONTA กทม. 6
  กรรมการสโมสรไลออนส์สากลภาค 310 ดี
  ผู้อำนวยการลานกีฬามวยไทยต้านภัยยาเสพติด สาขาลานมวยครูเสือกรุงธนบุรี
นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสวนอนันต์
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดอัมพวา
ผู้ประนีประนอมประจำ  ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
ที่ปรึกษาอาสาสมัครคุมประพฤติศาลจังหวัดตลิ่งชัน
  ผู้ผลิตและดำเนินรายการสถานีวิทยุ โทรทัศน์ WBTV ( สถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ )