สืบสานศิลปวัฒนธรรม

จากความมุ่งมั่นที่จะสืบสานศิลปวัฒนธรรม “มวยไทย” ให้คงอยู่คู่สังคมไทยไปตราบนานเท่านาน  พร้อมกับการเผยแพร่ศิลปะมวยไทยอย่างกว้างขวาง      โดยเยาวชนที่ผ่านการฝึกฝนได้มีโอกาสไปเผยแพร่วัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศเป็นประจำ    จนได้รับการส่งเสริมจาก ฯพณฯ  องคมนตรี พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์   ประธานโครงการลานกีฬามวยไทยต้านภัยยาเสพติด  เห็นชอบให้ นางสุชานี  แสงสุวรรณ  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสวนอนันต์  และนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสวนอนันต์ ( ระดับมัธยมศึกษา  ตั้งอยู่ที่ ซอยวัดดงมูลเหล็ก เขตบางกอกน้อย )   จัดทำโครงการลานกีฬามวยไทยต้านภัยยาเสพติด อบรมนักเรียนระดับมัธยมต้นของโรงเรียน   ผลปรากฏว่านักเรียนตั้งใจฝึกศิลปะแม่ไม้มวยไทย และคีตะมวยไทยเป็นอย่างดี  จนสามารถเข้าประกวดได้รับรางวัลต่างๆมากมาย    ฯพณฯ  องคมนตรี  จึงสนับสนุนให้นักเรียนได้รับทุนไปแสดงในภาคพื้นยุโรปหลายประเทศ  อันเป็นอีกกลไกหนึ่งที่นางสุชานี   แสงสุวรรณ   ร่วมส่งเสริมศิลปะมวยไทยและวัฒนธรรมไทย  เสมือนการปักธงไทยไปทั่วโลก  พร้อมกับคำว่า มวยไทยที่ทุกประเทศใช้เป็นคำทับศัพท์