การดำเนินงาน

ในการดำเนินงานศูนย์ศิลปะมวยไทย และวัฒนธรรมไทย  เขตบางกอกน้อย ได้จัดทำโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนต่างๆ ในย่านที่ค่ายมวยตั้งอยู่   ด้วยการเข้าไปให้ความรู้ ฝึกสอน  จากครูมวยที่มีความเชี่ยวชาญและมีใจรักที่จะเผยแพร่ ศิลปะมวยไทย    เพื่อสร้างนักมวยเยาวชนและสืบสานวัฒนธรรมให้คงอยู่     อีกทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความรักชาติประการหนึ่ง     เพราะมวยไทย คือ ภูมิปัญญากีฬาของชาติไทยที่คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจ นานาชาติทั่วโลกต่างรู้จักประเทศไทยเป็นอย่างดีจากกีฬา  “มวยไทย”   ในฐานะที่เป็นลูกหลานของครูมวย  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอนุรักษ์มวยไทยไว้ให้คงอยู่คู่ชาติของเรา    ความสำคัญประการต่อมา คือ การฝึกกีฬามวยไทย  นอกจากจะทำให้ร่างกายแข็งแรง  สุขภาพดีแล้ว  ยังได้ในเรื่องการฝึกสมาธิควบคู่ไปกับการฝึกฝนด้วย  เรียกว่า “มวยไทย” เป็นกีฬาที่พัฒนา ”คน” และ “สังคม”  ครบทั้ง ๔ ด้าน  คือ  ร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์  สังคม