ความรู้เกี่ยวกับวังเปรมประชากร 

            วังเปรมประชากรเป็นวังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว    ทรงสร้างพระราชทานแก่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์   ต้นตระกูลอาภากร  ซึ่งเป็นพระราชโอรสลำดับที่ ๒๘ ในเจ้าจอมมารดาโหมด  วังนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของกรมหลวงชุมพรฯ ภายหลังจากเสด็จกลับจากการศึกษาวิชาทหารเรือจากสหราชอาณาจักรนาน ๗ ปี  และหลังจากเสด็จกลับสู่สยามประเทศแล้ว พระองค์ก็ทรงเข้ารับราชการที่กระทรวงทหารเรือ    วังที่ประทับของกรมหลวงชุมพรนั้น รัชกาลที่ ๕ ทรงโปรดให้สร้างในที่ดินที่แต่เดิมเป็นพื้นที่ของชาวมอญ    ซึ่งตั้งเป็นชุมชนใหญ่อยู่ริมคลองผดุงกรุงเกษมฝั่งทิศใต้  ชาวมอญหรือชาวรามัญกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ มีอาชีพขายตุ่ม ที่เรียกกันตามศัพท์พื้นเมืองว่า ตุ่มอีเลิ้ง ต่อมามีการเรียกตุ่มนี้ให้ฟังไพเราะขึ้นว่า ตุ่มนางเลิ้ง และด้วยเหตุที่วังนี้ตั้งอยู่ในหมู่บ้านค้าตุ่มนาง เลิ้ง  วังสำหรับเจ้าฟ้านายทหารเรือพระองค์นี้ จึงได้ชื่อว่า วังนางเลิ้ง ไปโดยปริยาย  วังนางเลิ้งได้ใช้เป็นวังที่ประทับของกรมหลวงชุมพรฯ ถึง ปี พ.ศ.๒๔๖๖   ก็ทรงสิ้นพระชนม์ลงด้วยพระชนมายุเพียง ๔๓ ชันษา    และหลังจากที่พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์ลง  ทายาทจึงขายวังนางเลิ้งให้กับ กรมยุวชนทหารบก  ต่อมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๑  วังนี้ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนพณิชยการพระนคร   ปัจจุบันคือ คณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ซึ่งมหาวิทยาลัยยังคงอนุรักษ์ “เรือนหมอพร”ไว้และมีอนุสาวรีย์ของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์  ที่สร้างไว้เป็นที่ระลึกทางด้านหลังของสถานศึกษา   เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาได้มากราบไหว้บูชาสักการะ